Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

17:22
2954 fb0d 500
17:15
17:14
North Norway
16:59
4839 5a18 500
Reposted bychlodnawdowaSkydelanWlodarapodkreslajmnielikearollingstonejanealicejonesshampainaniuszkaconcarnezuzannag
16:55
Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viastachura stachura
16:53
9719 4687

bmxf:

This is like all I want in life

Reposted fromtheolicious theolicious
16:49
16:43
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viazdradliwawena zdradliwawena
16:41
4813 29ae
16:41
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

September 14 2017

19:07
3504 adc2 500
jesień, czas na zupę.
Reposted byGr3nd3lMonia94

May 30 2017

20:23
0099 4a2f 500
20:20
3440 d719 500
Reposted fromerial erial viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
20:18
7823 e8d6 500
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere
20:18
9450 f34b 500

andrecarrilho:

Bad Memories, animated illustration for Cabide, 2016

20:15
20:14
8001 4518 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

March 22 2017

17:37
5308 f37b
few times a day

March 19 2017

21:17
7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialittlefool littlefool
21:17
2866 435d 500
Reposted fromNajada Najada vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl