Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

17:22
2954 fb0d 500
17:15
17:14
North Norway
16:59
4839 5a18 500
Reposted bychlodnawdowaSkydelanWlodarapodkreslajmnielikearollingstonejanealicejonesshampainaniuszkaconcarnezuzannag
16:55
Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viastachura stachura
16:53
9719 4687

bmxf:

This is like all I want in life

Reposted fromtheolicious theolicious
16:49
16:43
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viazdradliwawena zdradliwawena
16:41
4813 29ae
16:41
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

September 14 2017

19:07
3504 adc2 500
jesień, czas na zupę.
Reposted byGr3nd3lMonia94

October 17 2017

17:15
17:14
North Norway
16:59
4839 5a18 500
Reposted bychlodnawdowaSkydelanWlodarapodkreslajmnielikearollingstonejanealicejonesshampainaniuszkaconcarnezuzannag
16:55
Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie
— żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viastachura stachura
16:53
9719 4687

bmxf:

This is like all I want in life

Reposted fromtheolicious theolicious
16:49
16:43
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viazdradliwawena zdradliwawena
16:41
4813 29ae
16:41
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl